Tuesday, January 4, 2011

BAB 3 TINGKATAN 5

Sejarah Tingkatan 5 

KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA
1.     Jelaskan kedudukan raja dalam kerajaan Melayu tradisional

 • -       Tinggi dan istimewa
 • -       Bertanggungjawab memberi perlindungan politik
 • -       Menjamin kesemalatan rakyat yang mendiami wilayahnya
 • -       Rakyat yang mendiami wilayah yang diperintah oleh raja akan mengakui kekuasaan raja
 • -       Kesetiaan rakyat merupakan sempadan kerajaan
 • -       Kerajaan yang kuat akan menakluk/menaungi kerajaan yang lemah


2.     Nyatakan ciri-ciri pembentukan negara bangsa madnah

 • -       Melalui prinsip Islam
 • -       Mewujudkan Piagam Madinah
 • -       Cara doplomasi/musyawarah/permuafakatan


3.     Apakah faktor yang menentukan kejayaan pembentukan kerajaan Islam di Madinah?

 • -       Wujudnya amalan kerjasama dan permuafakatan antara pemimpin dengan pemimpin dan antara pemimpin dengan rakyat


4.     Pembentukan dan kemerdekaan negara kita

 • -       Kebijaksanaan pemimpin
 • -       Tidak melibat pertumpahan darah
 • -       Melalui rundingan
 • -       Pakatan murni
 • -       Tolak ansur antara tiga kaum yang terbesar di negara ini


5.     Apakah yang dimaksudkan dengan negara bangsa kerajaan dan perlembagaan

Maksud negara

 • -       Wilayah yang mempunyai penduduk, sempadan dan pemerintah yang berwibawa
 • -       Negara Malaysia terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah
 • -       Institusi pemerintahan yang tersusun yang bertanggungjawab membuat/melaksanakan keputusan politik
 • -       Menguatkuasakan undang-undang/peraturan kerajaan

Maksud bangsa

 • -       Sekumpulan manusia yang mendiami sesebuah wilayah
 • -       Mempunyai persamaan dari segi bahasa, adat resam, kesenian dan pengalaman sejarah

Maksud kerajaan

 • -       Institusi pemerntahan yang bertanggungjawab menggubal dan melaksanakan dasar sesebuah negara
 • -       Institusi pemerintahan ini merangkumi semua badan yang membuat/mentafsir/melaksanakan dasar tersebut
 • -       Kerajaan bertindak sebagai pengaman/penentu arah kehidupan masyarakat sesebuah negara
 • -       Kerajaan di negara kita merujuk kepada tiga badan pemerintah iaitu Badan Perundangan, Badan pelaksanaan dan Badan Kehakiman

Maksud perlembagaan

 • -       Peraturan tertinggi sama ada bertulis/tidak bertulis
 • -       Menjadi rujukan/panduan bagi mentadbir/memerintah negara

Di Malaysia perlembagaan

 • -       Peraturan bertulis tertinggi
 • -       Didokumenkan/dijadikan rujukan untuk mentadbir negara
 • -       Tujuannya untuk memberi jaminan perlindungan kepada rakyat negara ini6.     Apakah maksud wilayah pengaruh dalam negara dan bangsa Kesultanan Melayu Melaka?

 • -       Kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seorang raja


7.     Apakah yang dimaksudkan dengan kedaulatan?

 • -       Kekuasaan tertinggi terhadap rakyat sesebuah wilayah
 • -       Kekuasaan ini tidak boleh dihadkan oleh mana-mana pihak
 • -       Kekuasaan yang dimiliki oleh sesebuah negara/pemerintah
 • -       Memastikan sesebuah negara itu bebas daripada campur tangan/paksaan/taklukan/penjajahan kuasa asing
 • -       Pemerintahan boleh menggunakan kuasa yang dimilikinya untuk menggubal/menguatkuasa undang-undang


8.     Apakah maksud kedaulatan dalam konteks kesultanan melayu Melaka?

 • -       Kedaulatan dirujuk terus kepada raja yang memerintah
 • -       Raja yang memerintah mewakili negeri/kawasan pemerintahan9.     Nyatakan kepentingan undang-undang dalam pembentukan negara dan bangsa

 • -       Penguatkuasaan undang-undang cara formal untuk mengawal masyarakat melalui peraturan yang diwartakan
 • -       Untuk memelihara keamanan dan melindungi rakyat
 • -       Keunggulan undang-undang menentukan struktur kerajaan/kehakiman/bahasa/agama/kerakyatan diterim oleh masyarakat


10.     Jelskan undang-undang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka

 • -       Dua sumber undang-undang bertulis
 • -       Dipengaruhi oleh hukum adat tempatan dan agama Islam